Blog

Препоръки за почистване на горелки с индекс SC

1. Изключете горелката от бутон ON/OFF и изчакайте до окончателното отработване на цикъла. На екрана трябва да е изписан символ OFF.

 2. Отворете вратата на котела и с фенерче проверете количеството на пепел и шлака, намиращи се в тубуса (горивната камера) на горелката.

 3. Почистете пепелта и шлаката с помощта на инструмента за почистване. Обърнете внимание на пространството зад бъркалката на шнека в дъното на горивната камера – всички отвори трябва да бъдат открити, за да позволяват нормалното преминаване на въздух през тях.

4. С инструмента за почистване почистете пространството между двете тръби на тубуса през отвора в долната предна част на горивната камера. Инструментът се вкарва отпред и отдолу между двете тръби и издърпайте намиращият се там тежък горивен отпадък (пясък, пепел и шлака).

 5. Затворете вратата на котела и стартирайте вентилатора (през ИЗХОДИ в главното меню за версия на контролера 1.52 и нагоре, а за по-старите версии в ТЕСТ НА ИЗХОДИТЕ в СЕРВИЗНО МЕНЮ). След около 1 минута отворете внимателно вратата на котела и повторете действията от т.3 и т.4.

 

 ВНИМАНИЕ: при работещ вентилатор не гледайте директно в горивната камера, тъй като в този момент се издухва останалата фина пепел от камерата и част от нея може да попадне в очите.

 6. Спрете вентилатора и извадете инструмента от междутръбното пространство.

 Затворете вратата на котела.

 7. Стартирайте нормалната работа на горелката от бутон ON/OFF.

 

 ВНИМАНИЕ !

 НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ РЪКАВИЦИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГОРИВНАТА КАМЕРА – ТЕ ВКАРВАТ ОТПАДЪКА ОТ ГОРЕНЕТО В МЕЖДУТРЪБНОТО ПРОСТРАНСТВО, С КОЕТО СЕ ПРЕПЯТСТВА НОРМАЛНАТА РАБОТА НА ГОРЕЛКАТА, ПОРАДИ ЗАПУШВАНЕ НА ОТВОРИТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪЗДУХ.

 

ПОЧИСТВАЙТЕ РЕДОВНО ГОРЕЛКАТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ПЕЛЕТИТЕ. НАКРАЯ НА ВСЯКО ПОЧИСТВАНЕ СЕ УБЕДЕТЕ ПОСРЕДСТВОМ ОГЛЕД С ОСВЕТЛЕНИЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ОТВОРИ СА НОРМАЛНО ЧИСТИ И ОБЕЗПЕЧАВАТ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ВЪЗДУХ ПРЕЗ ТЯХ.